آزمایش اتصالات جوش داده شده محصولات نیمه تمام پلاستیک های گرمانرم

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ابعاد، روش نمونه برداری و آماده سازی نمونه های آزمایش، همراه با شرایط برای انجام آزمایش خمش می‌باشد.
نتیجه آزمایش همچنین با نحوه تغییر شکل ماده آزمایش شده، نوع فرایند جوشکاری و شکل هندسی نمونه تاثیر می‌پذیرد.
آزمایش خمش روی مجموعه های اتصال لب به لب داده شده ورق و لوله ساخته شده از مواد پلاستیکی گرمانرم ریخته گری شده یا ریخته گری نشده، اما تقویت نشده، مستقل از فرایند جوشکاری مورد استفاده، قابل کاربرد است.
آزمایش خمش روی مجموعه های با ضخامت کمتر از 3mm کاربرد ندارد.