آزمایش اتصالات جوش داده شده محصولات نیمه تمام پلاستیک های گرمانرم

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ابعاد، روش نمونه برداری، آماده سازی نمونه های آزمایش و شرایط انجام آزمایش کشش برای تعیین فاکتور جوشکاری کشش کوتاه مدت می باشد. یک آزمایش کشش ممکن است در ارتباط با آزمایش های دیگر (به عنوان مثال خمش، خزش کششی، ماکرو ...) برای ارزیابی اجرای مجموعه‌های جوش داده شده ساخته شده از مواد پلاستیکی گرماترم بکار برده شود.
این آزمایش برای مجموعه های جوش داده شده هم محور یا هم صفحه ساخته شده از مواد پلاستیک‌های گرمانرم ریخته ای یا غیر ریخته ای، اما غیر مسلح، بدون توجه به فرایند جوشکاری استفاده شده، کاربرد دارد.