آزمایش اتصالات جوش داده شده -محصولات نیمه تمام پلاستیک های گرمانرم

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ابعاد، روش نمونه برداری، آماده سازی نمونه های آزمایش و همچنین شرایط برای اجرای آزمایش پوسته کنی عمود بر جوش برای تعیین مقاومت به پوسته کنی و رفتار شکست می‌باشد.
یک آزمایش پوسته کنی ممکن است در ارتباط با آزمایش های دیگر ( به عنوان مثال خزش کششی، ماکرو...) برای ارزیابی عملکرد مجموعه های جوش داده شده، ساخته شده از مواد پلاستیک گرمانرم بکار برده شود. آزمایش های پوسته کنی برای هم پوشانی مجموعه های جوش داده شده ساخته شده از مواد پلاستیک گرمانرم، بدون توجه به فرایند جوشکاری استفاده شده کاربرد دارند.