آزمایش اتصالات جوش داده شده -محصولات نیمه تمام پلاستیک های گرمانرم

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین نحوه برش و آماده سازی نمونه های آزمایش و تعیین شرایط برای انجام آزمون ماکروسکپی نمونه های آزمایش می‌باشد.
این آزمایش در مجموعه‌های جوش داده شده ساخته شده از مواد پلاستیکی گرمانرم پرشده یا پرنشده با استفاده از فرایندهای زیر کاربرد دارد :
- جوشکاری با گاز داغ : نازل گرد، نازل پرسرعت، گوه ای
- جوشکاری روزن رانی
- جوشکاری با ابزار گرم شده، لب به لب، کمربندی، پریزی، گوهای،
- جوشکاری ذوب الکتریکی : پریزی، کمربندی.