آزمایش اتصالات جوش داده شده -محصولات نیمه تمام پلاستیک های گرمانرم

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ابعاد، روش نمونه گیری و آماده سازی نمونه های آزمایش، همچنین شرایط برای انجام آزمایش کشش در دمای پایین عمود بر جوش برای تعیین ضریب جوشکاری کششی در دمای پایین می‌باشد.
آزمایش کشش در دمای پایین ممکن است در ارتباط با آزمایش های دیگر ( به عنوان مثال: خمش، خزش، کشش، ماکرو، ...) برای ارزیابی مجموعه های جوش داده شده ساخته شده از مواد پلاستیک های گرمانرم بکار برده شود.
ضریب جوشکاری کششی در دمای پایین و ظاهر شکست، راهنمای خوبی برای شکل پذیری اتصال و کیفیت کار می‌باشد.
این آزمایش برای مجموعه های جوش داده شده هم محور یا هم صفحه ساخته شده از مواد پلاستیک های گرمانرم ریخته‌ای یا غیر ریخته ای، اما تقویت نشده، بدون توجه به فرایند جوشکاری استفاده شده کاربرد دارد. آزمایش برای لوله‌های با قطر اسمی کمتر از ۲۰ میلی متر کاربرد ندارد.