آزمایش اتصالات جوش داده شده -محصولات نیمه تمام پلاستیک های گرمانرم

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ابعاد، روش نمونه برداری، آماده سازی نمونه های آزمایش و همچنین شرایط برای اجرای آزمایش کشش با نمونه های مقطع باریک شده به منظور تعیین ضریب جوشکاری انرژی کششی می‌باشد.
یک آزمایش کشش با نمونه های مقطع باریک شده ممکن است در ارتباط با سایر آزمایش های (مانند خمش، کشش، خزش کششی، ماکرو ...) برای ارزیابی عملکرد مجموعه های جوش داده شده، ساخته شده از مواد پلاستیک گرمانرم بکار برده شود. آزمایش برای مجموعه های جوش داده شده هم محور یا هم صفحه ساخته شده از مواد پلاستیک گرمانرم ریخته گری شده یا ریخته گری نشده اما غیر مسلح، بدون توجه به فرایند جوشکاری استفاده شده کاربرد دارد.