آزمایش غر مخرب اتصالات جوش داده شده محصولات نیمه تمام پلاستیک های گرمانرم

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین آزمون چشمی جوش‌ها در مواد پلاستیکی گرمانرم می‌باشد.