تراکم پذیری و بازگشت پذیری مواد واشر کامپوزیت ورقه ای -روش آزمون

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روشی برای اندازه گیری میزان تراکم پذیری و بازگشت پذیری در زمان کوتاه مواد واشر کامپوزیت ورقه ای در دمای اتاق می‌باشد.
1 - 2 این استاندارد، روشی برای اندازه گیری میزان تراکم پذیری در تنش های طولانی مدت نیست، بلکه فقط روشی برای اندازه گیری خزش یا بازگشت پذیری، پس از اعمال تنش های طولانی مدت، در دمای اتاق می باشد؛ برعکس آن چیزی که عموما به عنوان آزمون تراکم به آن اشاره می‌شود.
1 - 3 این استاندارد، برای مقایسه مواد واشر کامپوزیت ورقه ای تحت شرایط کنترل شده و تراکم پذیری و بازگشت پذیری در زمان کوتاه آنها در دمای اتاق طراحی شده است. این روش، تراکم پذیری را با استفاده از یک جفت نفوذ کننده تحتانی و فوقانی که دقت و اریبی بهتری نسبت به استفاده از یک نفوذ کننده بالایی و یک سندان پایینی داشته را اندازه گیری می نماید. آماده سازی آزمونه های سالم از مواد واشر کامپوزیتی ورقه ای که بر روی سندان قرار داده شده ، دشوار است. در بسیاری از کامپوزیت هایی که سطوح داخلی محکمی دارند، بار نفوذکننده فوقانی، روی سطح سندان پایین توزیع می شود، این امر موجب کوچک شدن مقدار قرائت در مقایسه با مقدار واقعی می شود. این روش می تواند به عنوان یک روش آزمون رایج، مورد توافق بین خریدار و تولید کننده قرار گیرد.