سیلندرهای گاز -سیلندرها و تیوب های کامپوزیتی گاز قابل پرکردن مجدد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات مربوط به سیلندرهای کامپوزیتی گاز تا ظرفیت آبی ۱۵۰۰ و تیوب‌های کامپوزیتی با ظرفیت آبی بالای ۱۵۰l تا ۴۵۰l، برای ذخیره سازی و انتقال گازهای فشرده یا مایع شونده می‌باشد.