سیلندرهای گاز -سیلندرهای کامپوزیتی گاز قابل پرکردن مجدد-طراحی ،ساخت و آزمون

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات سیلندرهای کامپوزیتی گاز با لایه های داخلی جوشکاری شده سهیم در تحمل فشار، با ظرفیت آبی بین ۰/۵lتا ۱۵۰l و بیشینه فشار آزمون ۴۵۰bar برای ذخیره سازی و انتقال گازهای تحت فشار یا مایع شده می‌باشد.