سیلندرهای گاز -تیوب های کامپوزیتی تقویت شده، قابل پر کردن مجدد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین حداقل الزامات طراحی، ساخت و آزمون عملکرد تیوب های تقویت شده کامپوزیتی با ظرفیت آبی بین ۴۵۰L تا ۳۰۰۰L ، برای حمل، ذخیره سازی و استفاده از گازهای فشرده یا مایع شونده با فشار آزمون تا و شامل ۱۶۰۰bar، با عمر طراحی حداقل ۱۵ سال و کوچکتر یا مساوی ۳۰ سال می باشد. دماهای کاربری مورد نظر بین °۴۰C و °۶۵C+ می باشد.
این استاندارد برای ۳ نوع تیوب زیر کاربرد دارد:
نوع ۲: تیوب کمر پیچ با یک لایه داخلی فلزی سهیم در تحمل فشار و تقویت کننده کامپوزیت صرفا بر روی بخش استوانه ای تیوب .
نوع ۳: تیوب تمام پیچ با یک لایه داخلی فلزی سهیم در تحمل فشار و تقویت کامپوزیت بر روی هر دو بخش استوانه ای و سر و انتهای تیوب.
نوع ۴: تیوب تمام پیچ با یک لایه داخلی غیر سهیم در تحمل فشار و تقویت کامپوزیت بر روی هر دو بخش استوانه ای و سر و انتهای تیوب تیوب های نوع ۴ که مطابق با این استاندارد ساخته و آزمون می شوند برای استفاده در سرویس گازهای نسمی، اکسید کننده و خورنده در نظر گرفته نمی شوند.
دامنه کاربرد این استاندارد به تیوب ها با تقویت کننده کامپوزیت از جنس الیاف کربن یا الیاف آرامید یا الیاف شیشه (یا ترکیبی از آنها در یک زمینه محدود می شود.
تیوب های کامپوزیت می توانند به تنهایی یا در مجموعه های سری برای تجهیز شدن روی تریلریا پایه های تخت (کانتینرهای ایزو) یا مخازن گاز چند جزئی برای حمل و نقل و توزیع گازها به کار برده شوند. این استاندارد ملاحظات مربوط به هر گونه تنش اضافی که می تواند حین کاربری یا حمل و نقل ایجاد شود را شامل نمی شود (برای مثال تنش های پیچشی اخمشی). مهم است که تنش های همراه نصب تیوب ها توسط نصاب و سازنده تیوب در نظر گرفته شود. یادآوری - عمر طراحی تیوب ها مطابق با این استاندارد برای حمل مواد خطرناک می تواند توسط سایر مقررات مربوطه با استانداردها کاهش یابد.