واشر کامپوزیتی لایه ای - طبقه بندی

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش مشخص کردن و توصیف خواص مربوط به واشر کامپوزیتی لایه ای تجاری (LCGM) است. این ساختارها از دو یا چند لایه با مواد شیمیایی مختلف تشکیل شده اند. این مواد ممکن است آلی یا غیر آلی، و یا به صورت ترکیبی با انواع پیوندهها یا ترکیبات اشباع کننده باشند.
این استاندارد ملی برای پوشش های واشر کاربرد ندارد، چون جزئیات مورد نظر پوششهای واشر در نقشه های مهندسی یا به صورت ویژگی های جداگانه آورده شده است. مواد تجاری تعیین شده به عنوان واشرهای پوشش دار شده از این طبقه بندی حذف شده و در استاندارد ASTMF336 آورده شده اند.
1 - 2 از آن جایی که در این استاندارد، همه خواص تاثیر گذار در عملکرد واشر آورده نشده است، استفاده از این طبقه بندی به عنوان مبنایی برای انتخاب LCGM، دارای محدودیت است.
1 - 3 این استاندارد ملی برای همسان سازی ویژگی های گزارش شده، فراهم کردن یک فهم مشترک برای ارتباط بین تامین کننده ها و مصرف کننده ها و به منظور راهنمایی مهندسان و طراحان روش های آزمون رایج به کار رفته برای مواد تجاری موجود و ایجاد مطابقت برای در بر گرفتن مواد و روش های آزمون جدید در هنگام ارائه، کاربرد دارد.