روشهای آزمون عایق و غلاف کابلها و بندهای الکتریکی (آمیزه‌های الاستومروترمنوپلاستیک)

در این استاندارد روش صحیح استفاده، بازرسی، آزمون در حین كار و نگاهداری زنجیرهای كالیبره شده حلقه كوتاه با مقطع گرد كه بر روی چرخ زنجیرها 1 قرار می‌گیرند. تعیین شده است.
كاربرد اصلی این زنجیرها در بالابرهای دستی و برقی می‌باشد.