طول نصب اتصالات پلیونیل کلرید سخت بابوشن ساده برای لوله‌های تحت فشار

این استاندارد ردیف قطرهای مورد مصرف و ابعادی را كه برای همه انواع اتصالات پلی وینیل كلرید سخت با پوشنهای ساده برای لوله‏‌های تحت فشار مشترك می‏‌باشند بدون توجه به روش تولید ( باستثنای اتصالات ساخته شده از لوله‌‏ها ) و تركیب مشخص می‏‌كند .
این استاندارد شامل انواع و اندازه‏‌های رایج اتصالات بوده و باید بصورت راهنما از طرف تولید كنندگان و مصرف كنندگان بكار برده شود و بعنوان ماخذ برای استانداردهای ویژه مورد استفاده قرار گیرد .