مواد فعال در سطح غیر یونی ـ تعیین مقدار کل پلی اتیلن گلیکول

این استاندارد روشی برای تعیین مقدار كل پلی اتیلن گلیكول (PEG) در مواد فعال در سطح غیر یونی آروماتیك و آلیفاتیك با فرمول بیان می كند. در این فرمول، ارزش متوسط اتیلن اكسید (EO) می‌باشد . این روش برای نمونه های آزمایشگاهی با غلظت PEG بیش از 1/0 گرم در 100 گرم قابل استفاده است.
از این روش برای تولیدات با درجه اتوكسیله شدن حداقل 25 كه در مخلوط 80 درصد متانول و 20 درصد آب محلول می باشند می توان استفاده نمود. محصولات دارای زنجیر بلند و درجه اتوكسیله شدن پایین از قبیل الكل پیه با پنج مول اتیلن اكسید در مخلوط فوق حل شده و قبل از بكارگیری باید آماده سازی شوند.