تسمه نقاله ـ ویژگیهای تسمه نقاله های لاستیکی و پلاستیکی ساختار با ساختار منسوجبرای مصارف عمومی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی های تسمه نقاله های لاستیکی و پلاستیکی با ساختار منسوج١ برای مصارف عمومی است که می تواند بصورت تخت یا ناودانی به کار رود.