موتورهای احتراق داخلی- شیلنگهای پلاستیکی و لاستیکی سوخت

این استاندارد روش ارزیابی اشتعال پذیری شیلنگهای با قطر داخلی اسمی 16 یا كمتر كه به منظور استفاده سوختهای بنزینی برای موتورهای احتراق داخلی می باشند, را تعیین می كند.
یادآوری: روش آزمون اشتعال پذیری سایر انواع شیلنگ‌های پلاستیكی و لاستیكی در استاندارد ملی ایران به شماره...1 ارائه شده است.
افرای كه از این استاندارد استفاده می كنند باید با كاربرد عادی آزمون آشنا باشند. این استاندارد قصد ندارد تمام مسایل ایمنی موجود در رابطه با استفاده از آن را نشان دهد. این امر به عهده استفاده كننده استاندارد است كه برای اطمینان از تطابق با هر نوع شرایط مقرر ملی امور ایمنی و بهداشتی را ایجاد كند. به منظور اطمینان از اینكه آزمون مشخص شده در این استاندارد تحت شرایط محیطی مناسب انجام شده كاركنان به طور مناسب در مقابل خطر آتش و استنشاق دود و/ یا محصولات سمی احتراق محافظت می‌شوند, باید دقت لازم صورت گیرد.