پلاستیک ها ـ مواد رنگ ده

هدف از تدوین این استاندارد ارائه كلیاتی درباره روش‌های متداول برای تعیین پایداری رنگ حین فرایند رنگین كردن پلاستیك‌ها در اثر گرما است.
همچنین جزییات متداول در روش های آزمون گوناگون كه در قسمت های بعدی آورده شده اند را مشخص می كند. انتخاب روش آزمون بستگی به مواد پلاستیكی رنگ شده، روش فرایند و نیازمندی‌های محصول نهایی دارد.