پلاستیک ها ـ مواد رنگ ده

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روشی برای تعیین پایداری رنگ تحت شرایط تعریف شده در پلاستیك‌ها به روش قالبگیری تزریقی است. نتایج آزمایش‌ها نسبی هستند و نه مطلق.
روش ارائه شده قابلیت كاربری برای آزمون مواد رنگ ده در گرما نرم های قابل تزریق را داراست.