پلاستیک ها ـ مواد رنگ ده

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روشی برای تعیین پایداری رنگ تحت شرایط تعریف شده در پلاستیك‌ها به روش آزمون گرمخانه است. نتایج آزمایش‌ها نسبی هستند و نه مطلق .
این روش اساساً برای آزمون مواد رنگ ده در پلی وینیل كلرید (PVC) و مواد گرماسخت مورد استفاده قرار می‌گیرد.