پلاستیک ها ـ مواد رنگ ده

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روشی برای تعیین پایداری رنگ مواد رنگ ده تحت شرایط تعریف شده در پلاستیك‌ها به وسیله آسیاب دوغلتكی است. نتایج آزمایش ها نسبی هستند و نه مطلق .
روش ارائه شده بیشتر برای آزمون مواد رنگ ده در پلی وینیل كلرید مورد استفاده قرار می‌گیرد.