لوازم پلاستیکی آزمایشگاهی - قیف صافی ویژگی ها و روش های آزمون

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات و روش‌های آزمون مربوط به قیف های صافی پلاستیكی با قطرهای مناسب برای مصارف آزمایشگاهی در شش اندازه منتخب و حداكثر تا 200 میلی‌متر، می‌باشد.
یادآوری- در این استاندارد روش های آزمون در پیوست های الف وب آمده است.
نمای عمومی قیف های صافی پلاستیکی درشکل 1 نشان داده شده است.