شیلنگ و لوله پلاستیکی قابل انعطاف و مجموعه آنها برای سوخت گاز

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های عملکرد، روش های آزمون و الزامات ابعادی شیلنگ‌ها و لوله های لاستیکی قابل انعطاف و مجموعه آن‌ها برای استفاده در فاز محتوی بخارات گاز مایع در اتصال خروجی رگولاتور سیلندر گاز مایع و مخازن و تأسیسات محتوی مخلوط گاز مایع و هوا و یا رابط لوله کشی سوخت های گازی (گاز شهری) به وسایل گازسوز در محیط‌های با حداکثر دمای محیطی ۶۰ درجه سلسیوس می باشد.
شیلنگ و لوله قابل انعطافی که تحت شرایط این استاندارد طرح و ساخته می شود نباید هنگام کار در معرض تاشدگی یا سائیدگی و یا حرارت مستقیم شعله و امثال آن قرار گیرد.
یادآوری ۱: شیلنگ‌ها و لوله های شرح داده شده در این استاندارد نباید برای عملیات برش با شعله گاز و عملیات وابسته به آن که از اکسیژن استفاده می‌کنند به کار برده شود مگر اینکه آن‌ها با الزامات مندرج در 5120 BS نیز مطابقت داشته باشند. یادآوری ۲: این استاندارد برای شیلنگ‌ها و لوله های لاستیکی قابل انعطاف مورد استفاده برای انتقال سوخت گاز در وسایل نقلیه موتوری کاربرد ندارد.