شیلنگ‌های لاستیکی و پلاستیکی و مجموعه آن

هدف از تدوین این استاندارد ارائه توصیه‌هایی جهت نگهداری شیلنگ‌های لاستیكی و پلاستیكی و مجموعه آن قبل از استفاده، در شرایطی تا حد ممكن نزدیك به دستور العمل اعلام شده و حصول حداكثر زمان عمر كاری در شرایط عملكرد عادی است.
یادآوری ـ این استاندارد باید با كلیه قوانین و مقررات ملی قابل اجرا، منطبق باشد.