شناورهای پلاستیکی برای شیرهای کنترل شناور مورد استفاده در مخازن آب سرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات عملکردی دو گروه شناور می باشد. شناور با گروه C برای استفاده در مخازن آب سرد که دمای آب مصرفی آنها از ۳۸ درجه سلسیوس تجاوز نمی کند و شناور با گروه H برای مخازن آب سرد و مخازن تغذیه کننده تجهیزات آب گرم است که دمای آب مصرفی آنها حداکثر به ۹۳ درجه سلسیوس می‌رسد.
شناور مورد بررسی در این استاندارد می‌تواند با یا بدون برجستگی اتصال باشد. در این استاندارد همچنین مشخصات شناورهای پلاستیکی کروی با قطرهای ۱۰۲، ۱۱۴، ۱۲۷ و ۱۵۲ میلی متر و غیر کروی با نیروی بالابرنده معادلی که مناسب استفاده در شیرهای کنترل شناور مشخص شده در استانداردهای 3-2-1-BS1212 می‌باشد، داده شده است، به استثناء مواردی که مشتری شرایط دیگری را بر اساس پیوست الف تعیین کرده باشد.
یادآوری - در پیوست الف لیست اطلاعاتی که باید از طرف خریدار در مواقع لزوم و یا سفارش ارائه گردد. داده شده است.