کامپوزیت های تقویت شده با پلاستیک -ویژگی های پروفیل های کششی

این استاندارد ملی، براساس پذیرش استاندارد" منطقه ای" 1:2002-EN13706 تدوین شده است.
1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد تعیین نحوه نشان گذاری پروفیل های کششی ساخته شده از کامپوزیت‌های تقویت شده با پلاستیک می‌باشد.
1 - 2 در این استاندارد انواع پروفیل های ساخته شده براساس اطلاعات پلیمر اصلی استفاده شده و مواد تقویت کننده و همچنین افزودنی‌ها، طبقه بندی می‌شوند.
1 - 3 این استاندارد برای پروفیل های کامپوزیتی زیر، کاربرد ندارد.
1 - 3 - 1 پروفیل هایی که برای کاربرد الکتریکی طراحی شده اند.
1 - 3 - 2 پروفیل هایی که برای کاربرد غیر ساختمانی طراحی شده اند.