شیر آلات پلی اتیلن (PE)برای سامانه های توزیع گاز

این استاندارد ملی، بر اساس پذیرش استاندارد بین المللی 1997 :ISO10933 تدوین شده است.
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین معیارهای کیفی و ساخت، روش های آزمون و نشانه گذاری شیرهای دارای بدنه پلی اتیلن است که برای استفاده لوله ها و اتصالات برای توزیع گاز در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این، این استاندارد بعضی خصوصیات کلی موادی که شیرها از آن ساخته شده اند را تعیین می کند.
این استاندارد برای شیرهای دوطرفه با انتهای نری یا بوشن های الکتروفیوژنیک (مطابق با 3-ISO8085) که برای لوله ها (مطابق با 4437 ISO) و اتصالات نری (مطابق با 2-ISO8085) استفاده می شوند، در نظر گرفته شده است.
این استاندارد شیرهایی را که دارای قطر خارجی اسمی تا ۲۲۵mm و گستره دمای کاری بین ۲۰C- تا ۴۰C+ دارند را پوشش می‌دهد. روش های آزمون در پیوستهای الزامی A تا F ارائه شده است.