لوله ها و اتصالات پلاستيكی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش آزمون خمش نواری برای ارزیابی شکل پذیری یک محل اتصال جوشی از مجموعه‌هایی شامل لوله و اتصالات الکتروفیوژن و اتصالات کمربندی (زینی) است که برای انتقال سیال‌ها بکار می‌روند. این استاندارد برای مجموعه های پلی الفینی کاربرد دارد.
یادآوری - هدف از روش آزمون خمش نواری فراهم کردن یک بررسی سریع برای نشان دادن شکل پذیری سطح مشترک یک جوش الکتروفیوژن است.