سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی برای زهکشی و فاضلاب

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های آدم روها و اتاقک‌های بازدید تحت شرایط زیر است: الف۔ آدم روهای ساخته شده از پلاستیک‌های ترموست تقویت شده با الیاف شیشه (GRP) بر پایه رزین پلی استر غیر اشباع (UP) ب- اتاقک‌های بازدید ساخته شده از پلاستیک‌های ترموست تقویت شده با الیاف شیشه (GRP) بر پایه رزین پلی استر غیر اشباع (UP) که تا عمق حداکثر ۲ متر از سطح زمین تا فاضلاب رو استفاده می‌شوند.
این محصولات در سامانه‌های زهکشی یا فاضلاب، بدون فشار یا گاه و بیگاه تحت ارتفاع فشاری تا 1bar، استفاده می‌شوند.
این استاندارد برای محصولات و محل‌های اتصال آن‌ها به منظور استفاده در کارگذاری مدفون به روش ترانشه باز کاربرد دارد.
اجزای این محصولات، دارای شکل دایره‌ای هستند که اندازه‌های اسمی آن‌ها بیشتر از حداکثر اندازه اسمی مشخص شده در استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۷۳۰ نمی‌شود.
این محصولات فراهم کننده دسترسی به سامانه‌های زهکشی یا فاضلاب برای انتقال فاضلاب در دماهای تا °۵۰C، بدون فشار یا گاه و بیگاه تحت ارتفاع فشاری تا 1bar، بیرون از ساختمان‌ها هستند و در نواحی تردد خودرو و ایا پیاده رو نصب می‌شوند. هم چنین در این استاندارد، تعاریف، نمادها، الزامات و مشخصات آدم روها، اتاقک‌های بازدید، محل‌های اتصال، مواد، روش‌های آزمون و نشانه گذاری نیز ارائه می‌شود.
یادآوری - مسئولیت انتخاب مناسب این ویژگی‌ها در چارچوب این استاندارد و در نظر گرفتن الزامات خاص آن‌ها برعهده کاربر نهایی است.