سامانه های لوله گذاری پلاستیکی-لوله های چند لایه -تعیین استحکام بلند مدت

هدف از تدوین این استاندارد ارائه دو روش مختلف برای تعیین استحکام هیدرواستاتیک بلند مدت لوله‌های چند لایه است: یک روش محاسبه‌ای که برای لوله‌های چند لایه نوع P (تمام لایه‌ها پلیمری) کاربرد دارد و یک روش که برای هر دو نوع دیگر لوله‌های چند لایه نوع P و چند لایه نوع M (لایه های پلیمری و فلزی) کاربرد دارد.
این استاندارد برای لوله‌های دارای یک لایه پلیمری با تحمل تنش یا لوله‌های با لایه پلیمری خارجی بدون تحمل تنش کاربرد ندارد. برای تعیین استحکام این دو نوع لوله استانداردهای آورده شده در بند ۲ کاربرد دارد.