فناوری نانو -تعیین مشخصات نانو لوله های کربنی چند جداره

هدف از تدوین این استاندارد تعیین مشخصات فاکتورهای شکل مزوسکوپی نانولوله‌های کربنی چندجداره (MWCNTs) می‌باشد. روش‌های استفاده شده شامل میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری( TEM) گرانروی سنجی و آنالیز بر پایه پخش نور می‌شود.
این استاندارد همچنین شامل اصطلاحات دیگری است که برای تعریف طول خم شدگی پایدار ایستا (SBPL) جهت تعیین مشخصات لازم است. دو روش تقریبی برای ارزیابی SBPL ( معمولا از چند ده نانو متر تا چند صد نانومتر متغیر است) ارائه شده است.
برای تعریف فاکتورهای شکل MWCNTs از عبارات و مفاهیم ریاضی همانند کاربرد آن‌ها در فیزیک و پلیمر استفاده شده است.