لوله های پلاستیکی گرما سخت تقویت شده با الیاف شیشه (grp)

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روشی برای تعیین مقاومت به فشار داخلی چرخ‌های لوله‌های پلاستیکی گرماسخت تقویت شده با الیاف شیشه (GRP)، است.
این استاندارد برای لوله‌هایی با اندازه اسمی تا و خود ۶۰۰ کاربرد دارد.