پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری و کانال گذاری -لوله ها و اتصالات پلاستیکی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای قرار دادن لوله ها و اتصالات پلاستیکی، به صورت مجزا یا مجموعه، یا قطعاتی از آن‌ها در معرض هوازدگی طبیعی به منظور ارزیابی تغییرات است.
یادآوری ۱- برای ارزیابی اجزایی که قبل از نصب، در محوطه، انبار می‌شوند و بدون قرار دهی بیشتر در معرض هوازدگی مستقیم انجام می‌پذیرد و به منظور افزایش انطباق و قابلیت مقایسه داده‌ها، میزان در معرض قرارگیری بصورت کمی ارائه می‌شود.
یاداوری ۲- برای در معرض قرار دادن مناسب با شرایط گرمسیری و استوایی از استاندارد‌های ملی ۱- ۱۲۹۹۷ و۲-۱۲۹۹۷ و ۳-۱۲۹۹۷ استفاده می‌شود.