پلاستیک ها-روش های اتصال دهی به شیوه جوش لب به لب برای لوله هاو اتصالات پلی اتیلن (pe)

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین اصول کلی روش‌های اتصال دهی به شیوه جوش لب به لب و ارزیابی کیفیت محل‌های اتصال در لوله‌ها و اتصالات مورد استفاده در ساخت سامانه‌های آبرسانی (استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۴۲۷، تمام قسمت‌ها) و گاز رسانی (استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۲۳۳، تمام قسمت‌ها) است. برای این منظور، اتصال دهی به شیوه جوش لب به لب در این سامانه‌ها باید به وسیله دستگاه جوش مطابق با استاندارد 1-12176 ISO و نصب و اجرای سامانه باید مطابق با استاندارد ISO10839 یا سایر استانداردهای مربوط انجام شود. این استاندارد، تعدادی از روش‌های تأیید شده اتصال دهی به شیوه جوش لب به لب برای لوله‌ها و اتصالات با ضخامت ۱۳۰ میلی متر و کمتر را تعیین می‌کند. در این استاندارد، مواد، روش و دستگاه جوش و ارزیابی کیفیت محل اتصال تکمیل شده، مورد توجه قرار می‌گیرد.
یادآوری ۱- هنگام اتصال دهی به شیوه جوش لب به لب برای لوله‌های با ضخامت دیواره بزرگتر از ۱۳۰ میلی متر، باید با تولید کننده لوله یا اتصال و تولید کننده دستگاه جوش مشورت شود.
یادآوری ۲- برای اهداف این استاندارد، منظور از واژه جوش، گداخت و منظور از لبه، لبه‌ی گداخت است.