پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری -لوله های پلاستیکی گرماسخت تقویت شده

هدف از تدوین این استاندارد تعیین خصوصیات نقیصه لوله‌های پلاستیکی تقویت شده در زمان قرار گرفتن در برابر فشار هیدرولیکی داخلی چرخه‌ای است. این استاندارد برای لوله ها با نسبت قطر خارجی به ضخامت دیواره ۱۰ به ۱ یا بیشتر کاربرد دارد.