لوله های گرمانرم برای انتقال سیالات -اندازه گیری مقاومت مواد قالب گیری در مقابل تنش

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای اندازه گیری زمان شکست رزین‌ها و ترکیبات گرمانرم مورد استفاده در لوله‌ها و اتصالات است که با استفاده از آزمونه‌های شیاردار کرنش صفحه ای کششی (PSGT) در یک آزمون تنش- گسیختگی انجام می‌شود.
آزمونه شیاردار کششی، باعث ایجاد یک حالت تنش دو محوری، حین بارگذاری تک محوری می‌شود که به عنوان نشان دهنده‌ای از شرایط تنش ایجاد شده در لوله‌های پلاستیکی دیواره صلب تحت فشار در نظر گرفته می‌شود، نسبت تنش در جهت محوری به تنش در جهت عمود بر آن، تقریبا معادل با این نسبت برای یک آزمونه لوله‌ای دیواره صلب تحت فشار با انتهای بسته است.
داده‌های به دست آمده با استفاده از این آزمونه‌ها برای اندازه گیری مقاومت تنش- گسیختگی (زمان شکست) مواد قالب گیری مورد استفاده در لوله ها و اتصالات و همچنین رزین های تجربی مورد استفاده در ساخت لوله‌ها به کار می رود.
این استاندارد همچنین برای ارزیابی های تنش- گسیختگی لوله‌هایی که به سختی مورد آزمون قرار می‌گیرند، مانند لوله‌های با قطر زیاد، شامل آزمون‌های انطباق آن‌ها کاربرد دارد. این استاندارد به عنوان جایگزین آزمون تنش - گسیختگی در استاندارد ISO1167 نیست که در آن از لوله‌های با انتهای بسته تحت فشار داخلی استفاده می‌شود.