پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه‌ی روشی برای تعیین اجزای یک نمونه بریده شده از قطعات پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه است که در سامانه‌های لوله گذاری بکار می‌رود. این روش شامل تعیین مقادیر رزین، الیاف شیشه، ریزدانه و پرکننده‌ها بوده و نوع و ترتیب چیدمان لایه‌های الیاف شیشه را نیز تعیین می‌کند.
در این استاندارد با توجه به پایداری الیاف شیشه، جهت سوزاندن کامپوزیت در دماهای بالا، دو دما تعیین شده است.
برای سایر اجزای کامپوزیت، توصیه میشود استانداردهای مربوطه مدنظر قرار گیرند.