پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای آزمون مقاومت محل‌های اتصال به چرخه گذاری دمایی برای سامانه‌های لوله گذاری با لوله‌های گرمانرم صلب یا انعطاف پذیر است.
این استاندارد برای سامانه‌های لوله گذاری گرمانرم مورد استفاده در کاربردهای تحت فشار آب داغ و سرد کاربرد دارد.