پلاستیک ها-لوله ها و اتصالات پلاستیکی -تعیین کدری

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روشی برای تعیین کدری لوله‌ها و اتصالات پلاستیکی است راهنمایی برای عبور نور از لوله‌ها و اتصالات کدر، در پیوست الف ارائه شده است.
یادآوری - اگر لوله یا اتصال برای کاربرد آبرسانی، در طول زمان استفاده در معرض نور مرئی قرار می‌گیرد، لازم است به اندازه کافی در باشد تا از رشد جلبک‌ها جلوگیری شود.