لوله های پلی آمیدی برای سیستم های هوا ترمز

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات و روش‌های آزمون برای لوله‌های تک لایه‌ای پلی آمیدی (استاندارد بند ۲-۵) مصرفی در سیستم‌های هواترمز تریلرها و خودروهای جاده ای استاندارد بند ۳ - ۲) است.
این استاندارد آن دسته از مواد پلی آمیدی را پوشش می دهد (بند ۶) که در برابر زمان مندی در شرایط معمول کاربری (در فشارهای کاری و دماهای مشخص شده در جداول ۲ و ۳) مقاوم باشند. برای مثال کاربری در فشار و شرایط دمایی ۱۲۵ درجه سلسیوس به مدت ۳ ساعت جزو شرایط معمول نیست. این استاندارد برای لوله‌های رابط تریلر‌های یدک کش کاربرد ندارد.
جزئیات کاربری لوله‌ها برای خودروها در استاندارد بند ۲-۶ آمده است.