پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای کاربرد گازرسانی -پلی اتیلن (PE)

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه ویژگی‌های عمومی آمیزه‌های پلی اتیلن (PE )برای تولید لوله‌ها و اتصالات برای کاربرد گازرسانی است.
هم چنین برای روش های آزمون اشاره شده در این استاندارد، پارامترهای آزمون ارائه می‌شوند.
این استاندارد همراه با استانداردهای ملی ایران شماره های ۲-۱۱۲۳۳ تا ۵-۱۱۲۳۳ برای لوله‌ها، اتصالات و شیرآلات پلی اتیلن، محل اتصال آن‌ها با هم، محل اتصال آن‌ها با اجزایی از جنس پلی اتیلن و محل اتصال آن‌ها با اجزایی از جنس سایر مواد، تحت شرایط زیر کاربرد دارد:
الف- حداکثر فشار کاری (MOP) بر مبنای تنش طراحی محاسبه شده از حداقل استحکام لازم (MRS) تقسیم بر ضریب طراحی (C) آمیزه، و با درنظر گرفتن الزامات رشد سریع ترک (RCP) ب- دمای کاری °۲۰C به عنوان دمای مرجع
یادآوری ۱- برای سایر دماهای کاری، استاندارد ملی ایران شماره ۵-۱۱۲۳۳ مشاهده شود.
استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۲۳۳، طیفی از حداکثر فشارهای کاری را در برمی گیرد و الزامات مربوط به رنگ و افزودنیها را نیز ارائه می‌دهد.
یادآوری ۲- مسؤولیت انتخاب مناسب این ویژگی‌ها در چارچوب این استاندارد و در نظر گرفتن الزامات خاص آن‌ها برعهده کاربر نهایی است.
یادآوری ۳- برای اهداف این استاندارد، منظور از واژه جوش، گداخته است.