پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای کاربرد گازرسانی -پلی اتیلن(PE)

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه مشخصات اتصالات جوشی پلی اتیلنی (PE) و اتصالات مکانیکی مورد استفاده در سامانه لوله گذاری برای کاربرد گازرسانی است. هم چنین برای روش‌های آزمون اشاره شده در این استاندارد، پارامترهای آزمون ارائه می‌شوند.
این استاندارد همراه با استانداردهای ملی ایران شماره‌های ۱-۱۱۲۳۳، ۲-۱۱۲۳۳، ۴-۱۱۲۳۳ و ۵-۱۱۲۳۳ برای لوله‌ها، اتصالات و شیرآلات پلی اتیلن، محل اتصال آن‌ها با هم، محل اتصال آن‌ها با اجزایی از جنس پلی اتیلن و محل اتصال آن‌ها با اجزایی از جنس سایر مواد، تحت شرایط زیر کاربرد دارد:
الف- حداکثر فشار کاری (MOP) بر مبنای تنش طراحی محاسبه شده از حداقل استحکام لازم (MRS) تقسیم بر ضریب طراحی (C) آمیزه، و با در نظر گرفتن الزامات رشد سریع ترک (RCP)
ب - دمای کاری °۲۰C به عنوان دمای مرجع
یادآوری ۱- برای سایر دماهای کاری، استاندارد ملی ایران شماره ۵-۱۱۲۳۳ مشاهده شود.
استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۲۳۳، طیفی از حداکثر فشارهای کاری را در برمی‌گیرد و الزامات مربوط به رنگ و افزودنی‌ها را نیز ارائه می‌دهد.