پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای کاربرد گازرسانی -پلی اتیلن (PE)

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه مشخصات شیرآلات پلی اتیلنی (PE) مورد استفاده در سامانه لوله گذاری برای کاربرد گازرسانی است.
هم چنین برای روش‌های آزمون اشاره شده در این استاندارد، پارامترهای آزمون ارائه می‌شوند.
این استاندارد همراه با استانداردهای ملی ایران شماره های ۱-۱۱۲۳۳، ۲-۱۱۲۳۳، ۳-۱۱۲۳۳ و ۵-۱۱۲۳۳ برای لوله‌ها، اتصالات و شیرآلات پلی اتیلن، محل اتصال آن‌ها با هم، محل اتصال آن‌ها با اجزایی از جنس پلی اتیلن و محل اتصال آن‌ها با اجزایی از جنس سایر مواد، تحت شرایط زیر کاربرد دارد:
الف- حداکثر فشار کاری (MOP) بر مبنای تنش طراحی محاسبه شده از حداقل استحکام لازم (MRS) تقسیم بر ضریب طراحی (C) آمیزه، و با در نظر گرفتن الزامات رشد سریع ترک (RCP)
ب- دمای کاری ۲۰C به عنوان دمای مرجع
یادآوری ۱- برای سایر دماهای کاری، استاندارد ملی ایران شماره ۵-۱۱۲۳۳ مشاهده شود. استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۲۳۳، طیفی از حداکثر فشارهای کاری را در برمی‌گیرد و الزامات مربوط به رنگ و افزودنی‌ها را نیز ارائه می‌دهد.
یادآوری ۲- مسؤولیت انتخاب مناسب این ویژگی‌ها و در نظر گرفتن الزامات خاص آن‌ها بر عهده خریدار است. این استاندارد برای شیرالات دوجهته با انتها(ها)ی نریدار یا مادگی‌های الکتروفیوژنی کاربرد دارد که قرار است بدون اتصالات یا با اتصالات پلی اتیلنی مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۱۲۳۳ به لوله‌های پلی اتیلن مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۲-۱۱۲۳۳ متصل شوند. این استاندارد در بر گیرنده شیر آلات برای لوله هایی با قطر خارجی ۴۰۰mm و کمتر است.
یادآوری ۳- شیرآلات ساخته شده از موادی بجز پلی اتیلن که به منظور گازرسانی مطابق با استانداردهای مرتبط طراحی شده اند، اگر رابطه‌ای مناسب پلی اتیلنی برای انتها (ها)ی جوش لب به لب یا الکتروفیوژن داشته باشند، می‌توانند در سامانه های لوله گذاری پلی اتیلن مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۲۳۳ استفاده شوند. در اینصورت شیر کامل باید الزامات این استاندارد را برآورده کند.
یادآوری ۴- برای اهداف این استاندارد، منظور از واژه جوش، گداخت است.