کامپوزیت های پلاستیکی تقویت شده با الیاف

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین دو روش برای اندازه گیری خواص فشاری در جهت موازی با لایه چینی کامپوزیت‌های پلاستیکی تقویت شده با الیاف است.
1 - 2 خواص فشاری به منظور ویژگی‌ها و کنترل کیفیت مورد توجه قرار می‌گیرد.
1 - 3 دو روش بارگذاری و دو نوع آزمونه طبق بندهای زیر توصیف می‌شوند:
الف - روش ۱: بارگذاری برشی آزمونه (طول سنجه بدون مهار جانبی)
ب- روش ۲: بارگذاری انتهایی یا بارگذاری تلفیقی آزمونه (طول سنجه بدون مهار جانبی).
یادآوری - برای آزمونه‌های زبان‌های که با استفاده از روش ۲ بارگذاری انتهایی شده اند، با روی دادن پدیده ی برش در جان زیانه، مقداری از بار به طول سنجهی آزمونه منتقل می‌شود.
پ- آزمونه‌ی نوع A: سطح مقطع مستطیلی، ضخامت ثابت، انتهای زبانه دار
ت - آزمونهی نوع B: سطح مقطع مستطیلی، محدوده ای از ضخامت، بی زبانه یا زبانه‌ی انتهایی (دو اندازه موجود است) می‌توان از هر ترکیبی از روش آزمون و آزمونه استفاده کرد، به شرط آن که الزامات بند ۹-۸ برآورده شود و نیز آزمونه، معرف مادهی تحت آزمون باشد.
این شرایط آزمون مختلف، الزاما نتایج یکسانی نخواهد داد. آزمونه‌ی نوع A آزمونه‌ی ترجیحی برای مواد تقویت شده‌ی تک سویه است که در جهت الياف آزمایش می‌شود. برای سایر مواد، می‌توان از آزمونه‌ی نوع A يا B استفاده کرد، آزمونه‌ی نوع B2 برای نمده، پارچه و سایر مواد تقویت شده در چند جهت ترجیح داده می شود.
1 - 4 این روش ها برای کامپوزیت‌های پلاستیکی گرمانرم و گرماسخت تقویت شده با الیاف مناسب است. استاندارد 604 ISO برای آمیزه‌های توده ای که الیاف کوتاه تر از ۷/۵mm دارند به کار می‌رود. این مطلب عموما برای موادی قالب گیری تزریقی کاربرد دارد.
1 - 5 این روش ها با استفاده از آزمونه‌هایی اجرا می‌شوند که ممکن است از صفحات آزمون ساخته شده مطابق با مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره ۱۱۵۸۹ یا روش های معادل یا محصولات تکمیل شده یا نیمه تکمیل تهیه شوند.