پلاستیک ها -سیستم های لوله کشی -پلاستیکی گرمانرم برای کاربردهای ثقلی

هدف از تدوین این استاندارد ارائه‌ی روش آزمونی برای آب بندی سیستم‌های لوله کشی پلاستیکی گرمانرم برای کاربردهای ثقلی به شرح زیر است:
الف) محل های اتصال در سیستم‌های لوله کشی پلاستیکی برای کاربردهای بدون فشار (ثقلی)
ب) محصولات دست ساز ساخته شده از بیش از یک قطعه برای کاربردهای بدون فشار (ثقلی).