پلاستیک ها -سیستم های لوله کشی پلاستیکی گرمانرم برای تخلیه فاضلاب مایع و جامد

هدف از تدوین این استاندار ارائه روشی برای آزمون هوابندی محل های اتصال سیستم‌های لوله کشی پلاستیکی به منظور تخلیه فاضلاب مایع و جامد است.