پلاستیک ها-سیستم های لوله کشی انتقال آب برای مصرف انسان

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای اندازه گیری مقدار مهاجرت اجزای تشکیل دهنده موجود در سطح داخلی لوله‌ها، اتصالات و رابط‌های پلاستیکی است. این استاندارد ارزیابی‌های میکروبیولوژیکی و آلی را در بر نمی‌گیرد.
این استاندارد برای انواع لوله‌ها، اتصالات و رابط‌های پلاستیکی که برای انتقال آب مورد مصرف انسان و نیز آب تصفیه نشده برای تولید آب مصرفی است، کاربرد دارد.
این استاندارد تمام اجزای تشکیل دهنده محصولات نهایی شامل لوله، اتصال یا رابط را که توسط آب قابل استخراج است در بر می‌گیرد و بسته به اندازه لوله، اتصال یا رابط، روش انجام آزمون مربوط را ارایه می‌کند.
یادآوری 1 - فرض بر این است که استانداردهای مرجع یا مقرراتی که به این مرجع استناد می کنند حاوی اطلاعات زیر باشند (بند 4 را نیز ملاحظه کنید):
الف - انتخاب مایع (های) آزمون ( به بند ۵-۳ مراجعه شود )
ب- انتخاب دماهای آزمون (به بند ۶ مراجعه شود )
یادآوری 2 - در روش‌های پیش آماده سازی، مایعات آزمون و دماهای آزمون ذکر شده در این استاندارد، شرایط فعلی این استاندارد را در بر می‌گیرد. وقتی شرایط متفاوت با جدیدی ایجاد شود استاندارد باید برطبق آن‌ها اصلاح شود.