پلاستیک ها-لوله ها -اتصالات و سیستم های مونتاژ شده برای انتقال سیالات

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه ی روشی برای مشخص کردن ابعاد و تهیه آزمونه‌های اکسترود شده، یا لولهای تزریق شده، به منظور تعیین مقاومت لوله‌های ترموپلاستیکی در مقابل فشار هیدروستاتیک داخلی مطابق با استاندارد ملی ۱-۱۲۱۸۱ است.