پلاستیک ها-لوله های پلاستیکی گرما نرم برای انتقال سیالات

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین قطر خارجی اسمی لوله‌های پلاستیکی گرما نرم انتقال دهنده سیالات در کاربردهای تحت فشار و غیر فشاری می‌باشد. این استاندارد همچنین رده فشار اسمی، حداقل استحکام لازم و ضرایب کلی کاری برای لوله‌های پلاستیکی گرما نرم در کاربردهای تحت فشار را مشخص می کند.
1 - 2 این استاندارد برای لوله‌های پلاستیکی گرما نرم با سطح خارجی صاف و سطح مقطع ثابت دایره‌ای در امتداد کل طول لوله، صرف نظر از نوع تولید یا جنس مواد، کاربرد دارد.