لوله های ترموپلاستیک برای انتقال سیالات

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روش کلی تعیین مقاومت ضربه‌ای آزمونه‌های بدون شکاف بریده شده از لوله‌های گرمانرم مورد استفاده برای انتقال سیالات است. این روش به عنوان روش آزمون مرجع برای اندازه گیری مقاومت ضربه ای لوله‌ها نیست و استاندارد ISO3127 که روش اندازه گیری مقاومت ضربه‌ای بر اساس جرم وزنه است به عنوان روش آزمون مرجع می‌باشد.
با این حال این استاندارد ممکن است برای تحقیقات صنعتی و یا آزمون مواد اولیه برای سنجش لوله‌ها وقتی که انجام آزمون مرجع امکان پذیر نباشد به کار برده شود . این استاندارد برای لوله‌های تولید شده به صورت بچ یا تولید پیوسته کاربرد دارد و آزمون می‌تواند در دمای ۲۰- درجه سلسیوس تا ۰ درجه سلسیوس یا ۲۳ درجه سلسیوس براساس نوع ماده و یا ابعاد لوله انجام گیرد. برای پارامترهای آزمون به طور مثال: انرژی ضربه ای، ابعاد آزمونه، شکل، نوع نگهدارنده و انواع آزمونه‌ها که برای اندازه گیری مقاومت ضربه ای پاندولی لوله‌ها کاربرد دارد‌، ویژگی‌های مواد در قسمت دوم این استاندارد ملی مشخص شده است.
یادآوری : داده های به دست آمده از آزمونه‌های با ابعاد مختلف را نمی‌توان به طور مستقیم با هم مقایسه کرد.